Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

VST EZ Keys

Ảnh minh họa
Bộ EZ Keys Gồm 3 loại Key bạn down về tùy chọn để cài đặt:
  • EZkeys Electric Grand
  • EZkeys Small Upright
  • EZkeys Studio Grand
  • EZkeys Upright Piano (Mới cập nhật)