Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

U-he Plugins Pack


Bộ cài gồm:  Bạn tùy chọn để cài đặt
  • ACE v1.4
  • Bazille v1.1
  • Diva v1.4
  • Filterscape v1.4.1
  • Hive v1.1
  • MFM v2.2.1
  • Podolski v1.2.1
  • Satin v1.2
  • Uhbik v1.3.1
  • Zebra v2.7.2