Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Trên thế gian này...

Trên thế gian này, cái vừa sâu đậm vừa mỏng
manh nhất của con người là Tình Cảm !

Trên thế gian này, cái vừa Rộng vừa Hẹp nhất của
con người là Trái Tim !

Trên thế gian này, cái vừa Gần vừa Xa nhất của con
người là Đôi Mắt !
Trên thế gian này, cái vừa Lớn vừa Nhỏ nhất của
con người là Sự Cách Lòng !

Trên thế gian này, cái vừa Nặng vừa Nhẹ nhất của con người là Thái Độ !

Và trên thế gian này, cái vừa Đẹp vừa Xấu nhất của
con người là Tâm Hồn !
-Sưu Tầm-