Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Tiện Ích Recent Posts - Dạng 5

Cách bài trước về chủ đề những thủ thuật Blog mình có dịp giới thiệu đến các bạn một lọt tiện ích liên quan đến Recent Posts.
Hôm nay mình xin giới thiệu thêm các 1 Kiểu khác nhầm phong phú thêm tiện ích cho cách bạn có thể lựa chọn phù hợp cho web/blog của mình.Các bạn đăng nhập vào Blogspot chọn đến phần Bố Cục và thêm 1 tiện ích HTML:
Dáng toàn bộ code phía dưới và Save lại:
<style type="text/css">
#dte_recent-post {
  margin:0 0;
  padding:0 0;
  font:normal 11px Arial,Sans-Serif;
  color:#333;
  margin:0 auto;
  min-height:100px;
  background:white url('http://reader-download.googlecode.com/svn/trunk/images/nivo-loading.gif') no-repeat 50% 50%;
}
#dte_recent-post li {
  list-style:none;
  margin:0 0;
  padding:7px 7px;
  background-color:white;
  border-bottom:1px solid #ddd;
}
#dte_recent-post li a img {
  float:left;
  margin:0 10px 0 0;
  padding:0 0;
  border:none;
  background:transparent;
  outline:none;
}
#dte_recent-post li a.title {
  display:block;
  font-size:12px;
  text-decoration:none;
  color:#1155CC;
}
#dte_recent-post li a.title:hover {
  text-decoration:underline;
}
#dte_recent-post li span.foot {
  clear:both;
  display:block;
  color:#ccc;
  margin-top:7px;
  font-size:10px;
}
</style>
<ul id="dte_recent-post"></ul>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var rp_homePage    = "http://www.tynisoft.com", // URL web bạn
    rp_numPosts    = 5, // Số bài hiển thị
    rp_thumbWidth  = 72, // Kích thướt Thumbnail .
    rp_numChars    = 100, // Number of posts summary
    rp_sortByLabel = false, //Thay false bằng một nhãn nào đó mà bạn muốn hiển thị
                            // Example: rp_sortByLabel = "JQuery", to sort posts by label "JQuery"
    rp_noImage     = "http://4.bp.blogspot.com/-jen7W3GlSg4/UjEpRxONPMI/AAAAAAAABgM/U5bsoI4L5l8/s200/Logo+TyniSoft.png", // A 'no-image' image
    rp_monthNames  = [
        "Tháng 1",
        "Tháng 2",
        "Tháng 3",
        "Tháng 4",
        "Tháng 5",
        "Tháng 6",
        "Tháng 7",
        "Tháng 8",
        "Tháng 9",
        "Tháng 10",
        "Tháng 11",
        "Tháng 12"
    ],
    rp_newTabLink  = true,
    rp_loadTimer   = "1000";  // 1000 Tương ứng với 1 giây, giá trị mặc định 'onload'
//]]>
</script>
<script type="text/javascript" src="http://reader-download.googlecode.com/svn/trunk/blogger-recent-post-with-preloader.js"></script>