Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Tạo Thanh Liên Kết Các Trang Mạng Xã Hội (Dạng trượt)

Bạn có thể xem DEMO ngay trên Blog của mình.Các bước thực hiện 
Lưu ý: Trước khi thực hiện bạn cần sao lưu Blog của bạn lại.
Bước 1: Bạn Đăng Nhập vào Blogs của bạn.
Bược 2: Bạn chọn Mẫu -> Chỉnh sửa HTML
Bước 3: Bạn tìm đến thẻ ]]></b:skin>  và dán đoạn Code bên dưới vào ngay phía trên thẻ ]]></b:skin>

Bước 4: Bạn tìm tiếp thẻ đống </head> và đặc code phía dưới vào ngay trước thẻ đống </head>

Lưu ý: Dòng Số 1 nếu Blog bạn đã có thư viện jquery 1.8.3 thì ko cần thêm dòng này.
Bước 5: Bạn tìm tiếp đến thẻ </body> đặc code sau vào ngay trước thẻ </body>
<div class='social-buttons button-right hidden-phone hidden-tablet'>
<a class='itemsocial' href='https://www.facebook.com/your FB' id='facebook-btn' target='_blank'><span class='social-icon'><span class='social-text'>Follow via Facebook</span></span></a>
<a class='itemsocial' href='https://twitter.com/your twitter' id='twitter-btn' target='_blank'><span class='social-icon'><span class='social-text'>Follow via Twitter</span></span></a>
<a class='itemsocial' href='https://plus.google.com/your G+' id='google-btn' target='_blank'><span class='social-icon'><span class='social-text'>Follow via Google</span></span></a>
<a class='itemsocial' href='http://pinterest.com/your ID' id='pinterest-btn' target='_blank'><span class='social-icon'>
<span class='social-text'>Follow via Pinterest</span></span></a>
<a class='itemsocial' href='https://www.youtube.com/user/your ID' id='youtube-btn' target='_blank'><span class='social-icon'><span class='social-text'>Follow via Youtube</span></span></a>
<a class='itemsocial' href='http://feeds.feedburner.com/your feed' id='rss-btn' target='_blank'><span class='social-icon'><span class='social-text'>Follow via RSS</span></span></a>
</div>
Bước 6: Lưu lại và xem kết quả bạn vừa làm ^.^
Chúc các bạn thành công