Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Thay Bài Đăng Cũ Hơn bằng link hình

Hình trướt khi thực hiện:
Hình sau khi thực hiện:
Thực hiện các bước sau:
1. Đầu tiên bạn phải có hình tượng trưng cho 3 liên kết link đó
Hình các bạn có thể tự thiết kế với Photoshop kích thướt (70x80) là chuẩn rồi 

2. Đăng nhập blog
3. Vào Chỉnh sửa Code HTML
4. Nhấn vào Mở Rộng Tiện Ích

5. Tìm đọan code sau:


<span id='blog-pager-newer-link'>
<a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + "_blog-pager-newer-link"' expr:title='data:newerPageTitle'><data:newerPageTitle/></a>
</span>
</b:if>
<b:if cond='data:olderPageUrl'>
<span id='blog-pager-older-link'>
<a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + "_blog-pager-older-link"' expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>
</span>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
</b:if>
</b:if>

6Thay những đọan code sau bằng những đọan code sau:

a. đọan code 1 : <data:newerPageTitle/>
thay bằng
<img alt='previous' border='0' src='link hình 1' title='previous'/>
b. đọan code 2 : <data:olderPageTitle/>
thay bằng
<img alt='Next' border='0' src='link hình 2' title='Next'/>
c. đọan code 3 : <data:homeMsg/>
thay bằng

<img alt='home' border='0' src='link hình 3' title='home'/>