Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Tạo khung viết code cho bài viết ( Dạng 2)

Để tạo khung chứa code có chữ SELECT ALL (khi bạn bấm vào chữ Select All này thì tự động các dòng code trong khung được chọn hết), các bạn cần làm theo các bước sau:
Đầu tiên, bạn đăng bài như bình thường, khi muốn chèn khung chứa code ở đoạn nào thì bạn Enter xuống dòng và chọn thẻ chỉnh sửa HTML ở phía tay phải của khung đăng bài để chuyển qua mã HTML.
Sau đó, dán tất cả các dòng code dưới đây vào dưới cùng nới bạn muốn viết đoạn Code.

<form name="MyTextBoxForm">
<input name="button" onclick="javascript:this.form.MyTextBox.focus();this.form.
MyTextBox.select();" type="button" value="Select All" /><br /> <textarea cols="80" name="MyTextBox" rows="12" wrap="off">Viết code vào đây
Sau đó bạn thay thế Viết code vào đây bằng đoạn Code bạn muốn vào đây. Click Xem Trướt để thấy kết quả. 

Chúc các bạn thành công.