Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

VENGEANCE ESSENTIAL HOUSE VOL.3


Vengeance.Essential.House.Vol.3 gồm 2400 Samples and Loops House cho bạn lựa chọn

Bao gồm:

Basses Root C
Big fill ins 128 BPM
Claps
Electric Guitar Kit 1- 128 BPM
Eletriic Guitar kit 2-128 BPM
Fill ins 128 BPM
FX
Housebeats 128 BPM
Houseloops 128 BPM
Kicks
Percussion
Pre-Shifted Claps
Snares
Special Sounds
Synths Root C

Bài viết liên quan